Общи условия за използване на сайта

Добре дошли на сайта на “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВЕРСУС 13” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 200685875, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Лозенец, ул. ”Могилата” № 17, ет. 3, ап. 15, наричан за краткост МЦ ВЕРСУС 13.

В случай, че желаете да продължите да разглеждате и използвате предлаганите на този сайт услуги, вие се съгласявате да се запознаете, да спазвате и да приемете настоящите общи условия заедно с Политика за поверителност.

В случай, че не желаете да ги приемете то предлаганите от МЦ ВЕРСУС 13 услуги няма как да Ви бъдат предоставени и да се ползвате от тях.

При липсата на съгласие, с коeто и да е част от настоящите Общи условия, моля, не използвайте този уебсайт.

Термините „Вие“ или „Клиент“ или „Пациент“ или „потребител на сайта“ или „Запитващ“ се отнасят за всяко лице, потребител или посетител на http://www.versusbg.com

Вие имате право да използвате на този сайт при следните условия:
1. Съдържанието на страниците на този сайт е само за ваша обща информация и употреба, като същото подлежи на промяна без изрично писмено предизвестие и не представлява професионална медицинска или друг вид козметична консултация по Ваш конкретен въпрос.

2. Този сайт използва „бисквитки“ за наблюдение на предпочитанията за потребителите, без същите да събират информация за личните данни за потребителя на сайта. За повече информация можете да се запознаете с Политиката за поверителност, която е приложима за всички страници на сайтa на МЦ ВЕРСУС 13.

3. С приемането на настоящите общи условия Вие приемате и се съгласявате, че не Ви се предоставя гаранция за пълнота или гаранция за точност, навременност, ефективност или пригодност на информацията и материалите, намерени или предоставени на широката публика в интернет, за определена цел, която имате или желаете да постигнете. Вие приемате и се съгласявате, че тази информация и материали могат да съдържат неточности или непълноти по конкретни професионални въпроси и изрично се съгласявате да не търсите отговорност поради наличие на неточности или непълноти.

4. Използването на каквато и да било информация или материали на този сайт при каквито да е условия без да сте провели консултация с медицинско лице е изцяло на Ваш собствен риск и отговорност, за което МЦ ВЕРСУС 13 не носи отговорност. Ваша отговорност е да следите и проверите, че всички услуги или информация, достъпни чрез този сайт, отговарят на вашите специфични изисквания, за което Вие сте длъжен изначално да се уведомите или да бъдете консултиран от специалист [дерматолог или медицински специалист, който осъществява процедурите].

5. Този уебсайт съдържа материали и информация, които са изготвени от МЦ ВЕРСУС 13, освен в случаите, в които под всеки един материал не е посочен друг източник или автор. Тези материали и информация включват, но не се ограничават до дизайна, оформлението, вида, външния вид, графиките, текста и посланията. Възпроизвеждането е забранено, освен в случаите на съответствие с изискванията на Закона за авторското право и сродните му права.

6. Всички запазени на този уебсайт търговски марки или други права на интелектуалната собственост, които не са собственост на сайта, се признават за собственост на съответните им притежатели.

7. От време на време този сайт може да включва и връзки към други сайтове. Тези връзки се предоставят само и единствено за Ваше удобство, за да получите допълнителна информация. Те не означават, че МЦ ВЕРСУС 13 одобрява, приема или се съгласява с техните условия от Ваше име, поради което представлява Ваше задължение да се запознаете с тях. МЦ ВЕРСУС 13 не носи каквато и да е отговорност за съдържанието на връзките към тези други уебсайтове, с чиито общи условия, условия за поверителност и защита на лични данни, както и политиките за ползване на „бисквитки“ сте длъжни сами да се запознаете и приемете преди да ги ползвате.

8. С приемането на настоящите общи условия вие приемате и се съгласявате, че предоставяте по своя воля и лично желание лична информация, като имена, електронна поща, телефонен номер и всякаква друга допълнителна информация, която не представлява лични данни само и единствено, за да се свърже с вас представител на МЦ ВЕРСУС 13, с който да сключите договор за предлаганите на този сайт услуги. Изпратените от Вас лични данни на електронната поща на МЦ ВЕРСУС 13 се съхраняват за срок до 3 /три/ години от датата на подаването им, след което биват заличени и изтрити от базата данни, освен в случаите, в които закона не изисква друго.

9. Приемането на настоящите общи условия не представляват договор за ползване на коя да е от предлаганите на този уебсайт услуги, същите са приложими само и единствено за целите и нуждите на неговите потребители само с информационна цел и не представляват професионална медицинска или козметична консултация.

10. Процедура „Double-Opt-In“ (потвърдена форма на отказ). В случай, че сте се абонирали за информационен бюлетин, като посетител на сайта, сте избрали имейл, като канал за комуникация, след обработката на Вашите данни ще получите от нас още веднъж специален потвърждаващ имейл. Едва след като кликнете на съдържащия се в него линк, ще получавате рекламни имейли. Едва след като отворите линка, съдържащ се в имейла, ще получавате рекламни имейли и информационен бюлетин (Процедура „Double-Opt-In“).

11. МЦ ВЕРСУС 13 запазва правото си периодично да извършва промени в Общите условия и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт Вие приемате действащите към момента Общи условия, както и ограничаването на отговорността. Вие сте задължени да спазвате всички  изменения и поправки, поради което е необходимо да посещавате периодично тази уебстраница, за да преглеждате актуалните за момента Общи условия за ползване.

12. МЦ ВЕРСУС 13 има право по всяко време да променя формата и съдържанието на уебсайта.

13. МЦ ВЕРСУС 13 има право по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел обновяване на съдържанието или по друга причина, която счита за уместна или съществена с цел по-качественото предлагане на услугите.

14. МЦ ВЕРСУС 13 си запазва правото да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време без предизвестие.

15. МЦ ВЕРСУС 13 и потребителите на сайта приемат и се съгласяват да полагат всички усилия, при разрешаване на всякакви спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия по взаимно съгласие.

16. Всякакви спорове,  породени  от настоящите  Общи условия – освен в случаите, в които бъдат разрешени по взаимно съгласие в срок до 60 (шестдесет) календарни  дни след получаването на искането на някоя от страните, се отнасят за разрешаване пред компетентния български съд.

17. В никой случай МЦ ВЕРСУС 13 не отговаря за инцидентни, преки или косвени вреди или загуби при и по повод ползването на информация от този сайт.

Контакти за въпроси с МЦ ВЕРСУС 13
В случай, че имате въпроси неясноти или свързани въпроси с настоящите общи условия, моля свържете се с нас по някой от следните начини:
– Обадете се на: + 359 878 55 55 71
– Пишете на: office@versusbg.com